The Ultimate Guide to N-P Financial Terminology

Omlevering: Kjøperen leverer varen til selgeren og får en ny vare.
Oppsigelse: En skriftlig melding til ansatte om at arbeidsforholdet avsluttes.
Opptjeningsår: Året hvor grunnlaget for ferielønnen (ferielønnsgrunnlaget) opparbeides.
Nettbank: Bank med hjemmeside på nettet hvor brukeren kan få elektronisk tilgang til banktjenester.
Nettgiro: Girering (overføring av penger) over nettet.

Netto: En størrelse etter fradrag. Netto- (lønn er lønn etter fradrag av blant annet skattetrekk). Nettovekt er vekten etter fradrag av innpakningen (emballasjen).

Nominell rente: Den renten som står på lånepapirene. Denne renten kalles også pålydende rente. I tillegg kommer gebyrer og omkostninger. Se effektiv rente.

Ny økonomisk verdensordning: Foreslått plan for å utligne forskjellen mellom rike og fattige land. U-landene krever blant annet bedre betalt for sin eksport.
Næringsinntekt: Inntekt fra en virksomhet som eieren driver for egen regning og risiko.

Nåverdi: Verdien i dag. Finnes ved å dividere et fremtidig beløp med en rentefaktor. Se kalkulasjonsrente og investeringskalkyler.
Nåverdimetoden: En metode for beregning av nåverdien for dermed å kunne vurdere lønnsomheten av en investering.
ODIN: Statens forvaltningstjeneste. Offentlig informasjon og dokumentasjon.
Organisasjonsplan: En oversikt over hvem som har ansvar og myndighet til å ta beslutninger i en organisasjon (for eksempel en bedrift).

Overskudd: Differansen mellom inntekter og kostnader i en periode når inntektene er størst.
Overtidsarbeid: Arbeid som utføres ut over den vanlige avtalte arbeidstiden. Slikt arbeid skal avlønnes med en høyere time- lønn enn ordinært arbeid.
Pant: Sikkerhet for rett tilbakebetaling av et lån. Pant i fast eiendom er vanlig, men det kan også tas pant i enkelte typer løsøre for eksempel bil.
Pantelån: Lån med sikkerhet i fast eiendom. Lånedokumentet er en pantobligasjon, som må tinglyses for at banken skal få full sikkerhet.

Legg igjen en kommentar