Økonomiske ord og begreper E-: En komplett guide

-Eierleilighet
En leilighet som man selv eier. Foruten gårds,- og bruksnummer har en eier- leilighet et eget seksjonsnummer.
-Ekspropriasjon
Tvungen avståelse av eiendom, normalt til stat eller kommune. Etter loven skal det gis full erstatning til den som avgir eiendom.
-Fastrentelån
Et lån som har en avtalt rente, som skal gjelde i en bestemt periode.
-Fellesskatt
Fellesskatt til Skattefordelingsfondet er 7 %. Beregnes av samme inntekt som
kommune,- og fylkesskatt.
-Ferdigstillelsesgaranti
En garanti for at en kontrakt sluttfores. Brukes for eksempel ved oppføring av bolighus.
-Festeavgift
Betalingen for å feste (leie), som oftest selve tomten huset står på.
-Festekontrakt
En avtale om leie av fast eiendom, f eks av tomt.
-Finnmarksfradrag
Et spesielt fradrag som alle i Finnmark og Nord—Troms får ved ligningen.
Beløpet trekkes fra i den alminnelige inntekt.
-Flyttegebyr
Forsikringsuttrykk. Hva det koster å flytte en spareforsikring til et annet sel skap. Flyttegebyret er maksimalt 200 kroner
-Foreldrefradrag
Et fradrag som foreldre med barn under 12 år kan ffi i selvangivelsen. Enten som et standardfradrag, eller etter virkelige utgifter
-Forsikrede
Den personen som det er knyttet li eller helserisiko på.

Legg igjen en kommentar