Økonomiske ord og begreper K-: forståelse og bruk

-Kausjon
En garanti ovenfor en långiver at tredjemann oppfyller forpliktelsene. Det skilles mellom simpel kausjon og se Simpel kausjon betyr at kausjonisten ikke trenger å betale før det kan dokumenteres at låntaker ikke kan betale. Ved selvskyldnerkausjon hefter kausjonisten som om han selv var skyldneren.
-Klassefradrag
Et fradrag som gjøres automatisk ved skattligningen. Går til fradrag i den alminnelige inntekten.
-Klausul
Et forbehold i en avtale. For eksempel i en forsikringsavtale.
-Kommuneskatt
Skatt som er øremerket kommunene. Grunnlaget er den alminnelige inntekt.
-Kortsiktig finansiering
Finansieringen har en varighet på under ett år.
-Kortsiktig gjeld
Gjeld som forfaller innen ett år
-Lånetakst
En takst over eiendommen som skal gi grunnlag for hvor mye en eiendom kan belånes med. En lånetakst ligger omtrent i området 80—85 % av verditaksten. Verdi taksten skal tilsvare markedsverdien av eiendommen.
-Livrente
Livrente er en løpende ytelse knyttet til ett eller flere liv. Livrenten kan være livsvarig, eller at den varer frem til en viss alder.
-Livrenteforsikring
En forsikring som gir rett til en livrente.
-Løsøre
Eiendeler som kan flyttes på.
-Løsørepant
Dette betyr at det tas pant i løsøre. Innenfor begrepet løsøre finnes anleggsmaskiner, motorvogner, varelager, og utestående fordringer.
-Makeskifte
Dette betyr bytte av fast eiendom mot annen fast eiendom.

Legg igjen en kommentar