Discover the World of Økonomiske Ord og Begreper M-

-Målebrev
Betyr et dokument som viser nøyaktig beliggenhet og grenser for en eiendom.
-Marginalskatt
Skatt på sist tjente krone.
-Minstefradrag
Et fradrag som gis av lønns,- og pensjonsinntekter. Fradragets størrelse er 20 % av denne inntekten.
-Nominell rente
Renten som bestemmer antall kroner som påløper
-Normalrentesats
Renten som bestemmer hva som er et billig lån i arbeidsforhold.
-Obligasjonsleilighet
En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten.
-Opptrinnsrett
Brukes i forbindelse med pant. Retten til en panthaver til å rykke opp, hvis en foranstående heftelse blir slettet.
-Overkurs
Mest brukt i forbindelse med innlosning av et fastrentelån før låneperiodens utløp. Hvis renten har falt kan du bli nødt til å betale mer enn selve lånet ved innfrielse. Långiver må dekke inn sitt tap siden lånet blir løst inn før tiden. Størrelsen er en funksjon av hvor stort fallet i rentenivået har vært, og hvor lenge det er til renteregulering.
-Pant
Noe som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse.
-Panteattest
En skriftlig attest fra tinglysingskontoret over hvilke heftelser som påhviler
fast eiendom, eventuelt i andre gjenstander som er undergitt realregistrering.
-Panteheftelse
En heftelse som har pant i en eiendom, skip, båt eller lignende.
-Pantelån
Et lån der det tas sikkerhet med pant.
-Panterett
Retten til å søke dekning i pantet. Dette skjer vanligvis ved en tvangsauksjon.

Legg igjen en kommentar