Uncover the Meaning of Essential P- Financial Terms

-Pantobligasjon
Dette er ganske enkelt et bevis på at en person skylder en annen en viss sum penger, og at det samtidig spesifiseres hva det tas pant i. I de fleste tilfellene er det en eiendom det dreier seg om. En gjort pantobligasjon betyr at obligasjonens bestemmelser om skyldig sum, renter og forfall ikke tilsvarer lånet obligasjonen tjener som sikkerhet for. Denne typen brukes som oftest på gjeldsbrev og kassakreditter i banker
-Personinntekt
Det skal beregnes personinntekt for personlige skatteytere og trygdede. Arbeidsinntekt, pensjoner, sykepenger, fødselspenger, dagpenger og beregnet personinntekt for aktive eiere som kommer inn under delingsmodellen, utgjør personinntekten. Personinntekten er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt.
-Polise
Forsikringsuttrykk. Et dokument som inneholder alt som er avtalt mellom forsikringstager og forsikringsselskapet.
-Poliselån
Forsikringsuttrykk. Lån som gis med pant i verdien av oppsparte midler. Mest vanlig med en livsforsikring.
-Prioritet
Brukes for å angi i hvilken rekkefølge lån skal prioriteres. Et I .prioritetslån vil
bli dekket før et 2.prioritetslån.
-Prosentligning
Den inntekten som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes
i prosent av en nærmere fastsatt ligningsverdi, og inntektsføres i selvangivelsen.
-Prosentligning
Den inntekten som regnes av fordelen av å bo i egen bolig. Inntekten regnes i prosent av en nærmere fastsatt ligningsverdi, og inntektsføres i selvangivelsen.
-Realrente
Rente fratrukket inflasjon.
-Refinansiering
Det å løse inn et lån med et annet.

Legg igjen en kommentar