Aksjer – Definisjoner og forklaringer

Kjøper du aksjer men kjenner ikke til vanlige definisjoner og forklaringer?

Her er noen ord det er viktig å holde styr på:

A- og B-aksjer:

A-aksjene kan sies å være hovedaksjen i et selskap og er stemmeberettigede.

B-aksjer er ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper på Oslo Børs har bare en såkalt aksjeklasse.

AHTS-skip: AHTS betyr Anchor Handling Tug Supply. Dette er med andre ord ankerhåndteringsfartøy som vi ville sagt på norsk.

Aksjefond: Et aksjefond betyr et verdipapirfond som iht sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer.

Etter VFFs bransjestandard investerer et aksjefond 80% av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, som normalt ikke skal være investert i rentebærende papirer. Aksjefond som er investert i rentebærende papirer kalles et kombinasjonsfond. En aksje er en andel av egenkapitalen i en bedrift. Aksjefond kan ikke gå short i markedet.

Aksjekapital: Den del av selskapets egenkapital som er skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Aksjekapitalen er lik antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.

Avkastning: Den forrentning du får beregnet på basis av utbytte og kursendring. Avkastningstallene framkommer etter fradrag for alle kostnader, bortsett fra evt. tegnings- og/eller innløsningsgebyrer. Endringer i netto andelsverdien gir således uttrykk for hvilken netto avkastning som er oppnådd i en bestemt periode for andelseiere som ikke har solgt eller kjøpt andeler i denne perioden.

Arbitrasje: Vet du hva arbitrasje betyr? Dette er en betegnelsen på handel i finansmarkedet som tar sikte på å gi en gevinst ved å utnytte ubalanser i markedet.

[mer kommer…]

Legg igjen en kommentar