Fordeler og Ulemper med et Ansvarlig Selskap

Fordeler med et Ansvarlig Selskap

• Deltakerne står fritt når det gjelder kapitalinnskudd.
• En forpliktelse til å yte en arbeidsinnsats i framtida kan gå inn som kapitalinnskudd og gi grunnlag for eierbrøk.
• Underskudd i en startfase går direkte til fradrag i deltakernes selvangivelse.
• Det er forholdsvis enkelt skattemessig og ellers å omdanne et ANS/DA til et AS dersom det ønskes.
• ANS/DA-formen innebærer stor avtalefrihet eierne imellom i selskapsavtalen.
• I ansvarlig selskap kreves som hovedregel enighet blant alle deltakerne for at det skal fattes viktige beslutninger. Dermed kan enhver deltaker følge med i hva som skjer i selskapet.
• Det er revisorplikt bare for ansvarlige selskaper som har mer enn fem deltakere i hovedstilling eller som har driftsinntekter av den samlede virksomheten som overstiger fem millioner kroner.
• Ansvarlige selskap har begrenset regnskapsplikt så sant de er under fem ansatte eller har mindre enn fem millioner kroner i salgsinntekt, evt. er maks fem deltakere og ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar.

Ulemper med et Ansvarlig Selskap

• Det kan bremse effektiviteten i driften av et ansvarlig selskap at det som hovedregel kreves enighet blant alle deltakerne for at det skal fattes viktige beslutninger.
• Overskudd beskattes hos deltakerne sammen med annen inntekt. Det kan bety at inntekten fra selskapet beskattes med opptil 52,2 prosent fra første krone hos deltakere med inntekt fra annet hold.
• Deltaker i ansvarlig selskap som reiser mye for selskapet, regnes som næringsdrivende og kan ikke bruke statens satser for diettgodtgjørelse. Diett dekkes bare for utgifter som dokumenteres med bilag.
• Det er svært stor personlig risiko hvis selskapet må drive med eller kan opparbeide – gjeld, og det oppstår tap eller kon kurs. Du må dekke gjeld av dine personlige midler.
• Deltakerne vet ikke hvor store samlede gjeldsforpliktelser de påtar seg, og de kan også måtte dekke andre deltakeres
gjeldsforpliktelser.
• Det kan være vanskelig å selge selskapsandeler pga det personlige ansvaret.
• En deltaker som trer ut, vil fortsatt ha ansvar for selskapets eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en evt. ny deltaker overtar ansvaret for denne gjelden.

Les om enkeltmannsforetak

Legg igjen en kommentar