Bil og Gjeldsordninger

Hvis du kan dokumentere at du trenger bil for å utføre jobben din, eller hvis du på grunn av uføre eller sykdom er avhengig av bil, vil bilhold kunne godtas i forbindelse med en gjeldsordning, offentlig og privat. For eksempel kan det være vanskelig å utføre skiftarbeid uten bil. I slike tilfeller setter dekningsloven § 2-3 (b) en øvre grense for verdien på transportmidler til to tredeler av folketrygdens grunnbeløp. Folketrygdens grunnbeløp er gjenstand for reguleringer, i 1998 var beløpet kr 46 950. Bilens verdi må altså ikke overstige kr 31 300. Dette kan føre til at en må bytte eksisterende bil til en bil under denne grensen for å få godkjent bilhold. I forbindelse med en offentlig gjeldsordning er det ikke uvanlig at kostnadene ved å ha bil må dokumenteres fra sak til sak. Tillegg for bilhold blir da reelle kostnader minus et beløp tilsvarende månedskortet for buss, trikk eller tog.) SIFO har anbefalte satser for bilhold. Ved siste regulering av satsene i 1998 ble bilhold til en familie på fire satt til kr 1800 pr. md.

Mange familier har en økonomi som viser underskudd etter at bokostnader og an befalt livsopphold er dekket. Ser vi på omfanget av påleggstrekk, er det lett å skjønne at namsmyndighetenes pålegg om trekk i lønn har ført til store problemer for familien. Dette er den direkte årsaken til at familien ikke har klart å betale de mest nødvendige utgiftene, som husleie, strøm og telefon. Namsmyndighetene har overtatt styringen av likviditeten (disponible penger), og som en følge av dette er «farlige» regninger ikke betalt. De farlige regningene er de som ved mislighold kan true primærbehov som bolig, strøm og livsopphold. Kvinner har i tillegg prioritert å betale til Ellos, barna vokser og de må ha klær.

Når det gjelder godkjent bilhold på grunn av uførhet eller sykdom, praktiseres det noe annerledes og blir ikke vurdert som utgift til inntekts ervervelse. Folketrygden gir anledning til ved uføre å ha bil for å bryte en ellers isolert tilværelse. En gjeldsordning kan ikke overstyre folketrygdens regler i denne sammen heng. Har du fått støtte til bil via trygdekontoret eller kan forevise legeattest på at du ikke kan benytte offentlig transport, så skal dette godtas i tilknytning til en gjeldsordning. I slike tilfeller kan også verdivurdering av transportmidlet bli satt til side. Vær oppmerksom på at støtte til bilkjøp ved uførhet også gir rett til hjelpestønad til dekning/supplering av bilkostnader.

Legg igjen en kommentar