Dette er salgspant i Norge

Salgspant ble tidligere kalt for eiendomsforbehold, og var en pant i en solgt gjenstand som sikkerhet for selgerens krav på kjøpesum. Regler i panteloven av 8. feb. 1980 §§ 3–14 flg. Salgspant kan betinges av selgeren av en løsøregjenstand til sikkerhet for kjøpesummen med renter og omkostninger. Dessuten kan tredjemann som yter kjøperen et lån til å betale kjøpesummen med, få salgspant i det solgte til sikkerhet for lånet, dersom dette blir utbetalt direkte til selgeren.

Salgspantet må avtales før salgsgjenstanden blir levert til kjøperen. Ved forbrukerkjøp må skriftlig avtale til; ved andre kjøp er det tilstrekkelig at avtalen bekreftes skriftlig uten ugrunnet opphold etter leveringen. Salgspant kan ikke betinges i ting som kjøperen har rett til å selge videre før de er betalt.

Salgspantet faller bort når den solgte gjenstand blir sammenføyd med en hovedgjenstand slik at en utskillelse ville medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap, og når salgsgjenstanden blir bearbeidet eller påkostet slik at det inntrer en ikke uvesentlig forandring av dens karakter eller verdi.
Rettsvern

Salgspantet har som hovedregel rettsvern overfor kjøperens kreditorer uten tinglysing. I forhold til en tredjemann som kjøperen pantsetter eller selger gjenstanden til, og som får den overlevert i god tro, dvs. uten at han vet om eller bør vite om salgspantet, faller dette bort etter reglene i lov av 2. juni 1978 om godtroerverv av løsøre. En unntagelse gjelder for motorvogner som er registrert etter reglene i veitrafikkloven av 18. juni 1965: Salgspant i slike vogner får rettsvern ved at det blir registrert i Løsøreregisteret; registreringen utelukker også rettstap etter lov om godtroerverv av løsøre.
Realisering av pantet

Hvis kjøperen i et forbrukerkjøp misligholder sine forpliktelser, skjer panterealisasjonen ved at selgeren tar salgsgjenstanden tilbake etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 kap. 9. Ved andre kjøp kan salgspanthaveren isteden kreve gjenstanden tvangssolgt for kjøperens regning etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 8, se kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 § 19.

Legg igjen en kommentar