Finans

Finans er et fagområde innen økonomi, som tar for seg måten bedrifter, institusjoner og privatpersoner tilegner, forvalter og bruker penger over tid. Et viktig aspekt er risikoen disse aktivitetene og prosjektene medfører. Finans brukes av individer (privat finans), av staten (offentlig finans), av bedrifter (corporate finance), så vel som et bredt spekter av organisasjoner som som skoler og hjelpe-organisasjoner. Generelt sett blir de økonomiske målene til disse nådd gjennom bruk av finansielle instrumenter i henhold til den enkeltes situasjon. Fagområdet finans kan derfor sies å innbefatte følgende felt:

* Studiet av penger og andre likvider.
* Forvaltning og investering av disse.
* Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risk Management)
* Verbet, å finansiere, er å tilegne eller å hente inn penger til et gitt prosjekt.

Finansielle aktiviteter innebærer bruken av et sett med finansielle instrumenter, som bedrifter og privatpersoner benytter seg av for å håndtere sine finansielle interesser. Dette er hovedsakelig matematiske teknikker og formler som er utviklet for å belyse den risikoen og kostnader nye investeringer og prosjekter har, og dermed hjelpe til i beslutningsprosessen.

Handelshøyskolen BI : Studietilbud : Bachelorstudier : Finans (Heltid)
Finans

* Tidligere student
* Jobbmuligheter
* Utveksling
* Fakta om studiet

* Søknadsfrister
* Søknadsskjema
* Opptakskrav
* Priser heltid

Bachelorstudier
Finans (Heltid)

Er du glad i tall, er mulighetene mange på BIs anerkjente bachelorstudium i finans. Studiet gir en grundig innføring i finansielle problem­stillinger og gir studentene verktøy til å utføre krevende finansielle regneoppgaver..

På finansstudiet legges kunnskapsgrunn­laget som er nødvendig for å kunne håndtere fusjoner, oppkjøp og emisjoner. Man lærer å gjennomføre kontantstrøms­analyser, analysering av investeringspotensial, kredittvurderinger og et vell av andre analyser. Sentralt står opplæring og trening i håndtering av betydelige datamengder.

Privat finans

Privat finans dreier seg om blant annet følgende spørsmål:

* Hvor mye penger kommer ett individ, eller en familie til å trenge på et tidspunkt i fremtiden?
* Hvor skal disse pengene komme fra (sparte penger, låne)?
* Hvordan kan personer beskytte seg selv for uforutsette hendelser i livet, og mot risiko i finans markedet?
* Hvordan kan familiær rikdom best overføres gjennom generasjoner?
* Hvordan skatter og avgifter påvirker privat økonomi?

Beslutninger i privat finans kan innebære å betale for utdanning, investere i eiendom, kjøpe forsikringer, investere og spare til pensjonisttilværelsen.

Bedriftsfinans

I alle bedrifter har finansledelsen, eller corporate finance ansvaret for å finansiere driften til firmaet. Dette innebærer som regel å vurdere risiko og profittmarginer. Langsiktig likviditet er som regel hentet inn fra aksjekapitalen gjennom emisjoner. Mange bedrifter velger også å sikre sin likviditet gjennom langsiktige lån, utlån, investeringer i rentebærende verdipapirer. Til sammen utgjør disse aktivitetene bedriftens kapitalstruktur. Kortsiktig finansiering og driftskapital er som regel finansiert gjennom leverandørgjeld og kassakreditt i banken.

En viktig oppgave til finansfunksjonen i en bedrift, er å ta avgjørelser om investeringer. En investering er det å tilegne seg en eiendel i det håp at den vil øke i verdi. I investeringsledelse, skal man velge en portefølje hvor en må bestemme hva, hvor mye og når man skal investere. For å gjøre så må man:

* Identifisere relevante mål og hindringer: Privat/bedrift – forventet avkastning – tidsbruk – risiko – skatt/avgifter.
* Identifisere passende strategi: Aktiv vs. passiv – hedging-strategi.
* Måling av porteføljeprestasjon.

Et eksempel på corporate finance er salg av en aksje fra en bedrift til en institusjon, f.eks en investeringsbank, som igjen legger aksjen ut til salg på det åpne markedet. En aksje gir innehaveren (eieren) en eierandel i det aktuelle aksjeselskapet. Hvis du kjøper én aksje i XYZ AS, og det firmaet består av 100 aksjer, eier du da 1% av XYZ AS. Du eier 1% av forskjellen mellom eiendeler og gjeld, slik det fremgår av balanseoppstillingen i regnskapet. XYZ AS mottar til gjengjeld kontanter for salget av aksjen, som brukes til å utvikle/styrke, det vil si finansiere bedriften.

Offentlig finans

Enhver stat, fylke, by og kommune har en finans-funksjon, som kalles offentlig finans. Dette dreier seg om:

* Identifisering av nødvendige utgifter innen den offentlige sektor.
* Vedlikeholde og stimulere kildene til det offentliges inntekter.
* Den offentlige budsjettprosessen.
* Gjeldsforsikring for offentlige prosjekter. (Obligasjoner)

Finansiell økonomi

Finansiell økonomi er den delen av økonomifaget som studerer slektskapet mellom finansielle variabler som pris, renter og aksjer. Finansiell økonomi konsentrerer seg om hvordan økonomiske variabler påvirker de finansielle, i motsetning til ren finans.

Det omhandler:

* Prissetting – Fastsetting av prisen til en bestemt vare/verdipapir/eiendel.
o Hva er risikoen forbundet med denne?
o Hva slag kontantstrøm vil den skape?
o Hvordan ligger markedsprisen i forhold til liknende varer?
o Er avkastningen avhengig av en annen investering eller hendelse? (Derivater)

* Finansielle markeder og instrumenter:
o Råvarer
o Aksjer
o Obligasjoner
o Pengemarked instrumenter
o Derivater

Legg igjen en kommentar