Generelt om Finansiering

Hva er finansiering?

Finansiering er en aktivitet som følger bedriftens utvikling og kapitalbehov. Siste runde er gjerne børsnotering hvor det hentes inn egenkapital fra markedet. Dette er aktuelt bare for et fåtall selskaper som etableres og det skjer normalt først etter mange år med vellykket drift.

Myndighetene pleier å stimulere til etablering når det er dårlige tider og arbeidsledigheten øker. Da økes antallet etableringstilskudd, etablererstipendier og andre gunstige ordninger. I gode tider kuttes tilskuddene.

Ved å plassere penger i ditt prosjekt, hva kan investorer oppnå? Det er det som er din jobb å gi et godt svar på. Hva vil avkastningen være? Hvor likvide er pengene? Hva er risikoen? Når kommer pengene? Om du ikke selv mener du har nødvendig kompetanse eller nettverk for å få gjort jobben, kan et samarbeid med ulike inkubatorer være nyttig. Det å benytte deg av andre til kritisk gjennomgang av kapitalbehovet ditt, kan virke tillitsvekkende for investorer. Tillit er et sentralt ord i alt som har med finansiering å gjøre!

Nå er det ulike aktører i finansieringsbransjen som har forskjellig plasseringsprofil. Ventureselskapene tar gjerne høyere risiko og vil inn på eiersiden med tilhørende styreplass for best mulig oppfølging. Banker gir helst lån mot sikkerhet i pant. Bedrifter med overskuddslikviditet plasserer gjerne penger i aksjer hos aktører som styrker deres egen konkurranseposisjon. Aksjefond investerer i noterte pairer som er likvide.

Ulike typer av investorer, kapitaleiere og kapitalforvaltere

De som investerer eller låner ut penger er spesielt opptatt av tre forhold: Det er avkastning, likviditet og risiko. Ved å sette pengene i banken får de markedsrente, f.eks. 5% og de kan når som helst disponere pengene til andre formål og sannsynligheten for at de går tapt er nesten ikke tilstede.

Hvem skal du henvende deg til?
For nyetablerere, er det gjerne følgende kilder til finansiering i den første fasen.

Egne penger, gjerne sparepenger. (Egenkapital)

Penger fra familie (lån eller egenkapital)

Etablererstipend (tilskudd fra staten via fylkeskommunen)

Driftskreditt/pantelån fra bankforbindelsen din

Leverandørkreditt

Kundefinansiering (vanlig ved utvikling av kundespesifikke løsninger)

Ansvarlig lån (lån som gis uten pant i eiendeler)

Factoring (salg av kundefordringer)

Leasing (leie)

Egen innsats i form av tid kan også i enkelte sammenhenger godtas som din egenandel i en finansieringsløsning med SND. De finansierer som oftest bare inntil 50% av det totale kapitalbehovet.

Når firmaet er etablert:
Når du har kommet i gang, firmaet er etablert, forretningsplanen er skrevet, kunderelasjonene er etablert, produktet er beskrevet i forhold til hvor unikt og løsningsdyktighet det er, og du er overbevist om at det er lønnsomhet i prosjektet ditt, er tiden sannsynligvis inne for å finansiere neste runde. Kunsten nå er å lage budsjetter som realistisk speiler de forventinger du har til fremtidig inntjening og som dokumenterer de verdier som er skapt.

Denne informasjonen beskrives i det som gjerne kalles et prospekt – om det er risiko/egenkapital du skal hente inn. Er det penger som skal benyttes til investeringer, søkes det gjerne om et lån. Etterhvert vil bedriften benytte seg av ulike finansielle virkemidler i kombinasjon med hverandre for å ha en optimal sammensetning utifra eiernes interesser og hva som er mest lønnsomt.

Legg igjen en kommentar