Alt om hva Husbanken kan tilby deg

Husbanken har en rekke forskjellige ordninger du bør vite om. Her kommer en gjennomgang av noen av disse mulighetene.

Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe, eller bli boende i en god bolig. Bostøtten er behovsprøvd, og det stilles bestemte krav til både husstanden og boligen.
For å få bostøtte må minst én i husstanden være støtteberettiget. Som
støtteberettigete regnes:
• Barn under 18 år, eller person over 65 år
• Person med visse typer trygder/pensjoner fra det offentlige, se nedenfor
• Person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år
Disse trygdene eller stønadene gir støtteberettigelse:
• Person med uførepensjon, grunnstønad, hjelpestønad eller yrkes skadeerstatning etter folketrygdloven
• Person som har attføringspenger, rehabiliteringspenger, etterlattepensjon eller overgangsstønad for etterlatte etter folketrygdloven
• Person som har uførepensjon etter yrkesskadetrygdloven
• Person som mottar annen offentlig alders-, uføre- eller etterlatte pensjon
• Person som mottar krigspensjon
• Person som mottar pensjon fra annet EØS—land med samme for mål som de nevnte norske pensjoner
Generelle krav:
• Alle i husstanden må i følge folkeregisteret være bosatt i boligen innen situasjonsdatoen (dvs. at du bodde der på denne datoen) for
terminen.
• Vedtak om eventuell trygdeytelse må være fattet innen situasjonsdato for terminen.
• Søkeren må ha r1t 18 år (unntak dersom søkeren har egne barn).

Prosjekteringstilskudd fra Husbanken
Eldre og funksjonshemmede som har behov for spesiell tilpasning av boligen kan få tilskudd fra Husbanken til å dekke inntil 15 timers arkitektbistand til prosjektering. Tilskuddet kan gis både i forbindelse med kjøp av bolig, utbedring av boligen du har nå eller ved bygging av ny. Søknaden sendes til kommunen.

Boligtilskudd til etablering før du også gjennom Husbanken
Boligtilskudd kan gis sammen med lån. Tilskuddet er sterkt behovs prøvd og husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende. Det legges vekt på boligbehovet, og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Boligtilskudd kan ikke brukes til refinansiering. Søknad om tilskudd skal sendes kommunen sammen med søknad om lån.

Husbanken kan gi deg Boligtilskudd til tilpasning
Tilskudd til tilpasning kan gis til husstander der minst ett medlem er funksjonshemmet, over 60 år eller sosialt vanskeligstilt. Tilskuddet skal gå til mindre utbedringer eller spesialtilpasning av boligen din, slik at denne over tid kan fungere godt i forhold til spesielle behov. Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader inntil 20.000 kroner pr bolig. Hvis utbedringen eller tilpasningen er dyrere, kan du få en kombinasjon av lån og tilskudd til å finansiere arbeidene. Søknaden sendes kommunen.

Legg igjen en kommentar