Inntekter og Utgifter i husholdningen for familier – har du oversikten?

Det å skaffe oversikt over hva vi bruker til løpende forbruk og til valgfrie utgifter, er mer krevende enn å sette opp oversikt over inntekter og faste utgifter. Den beste måten å skaffe slik oversikt på, er å føre regnskap for utgifter, men det er for tidkrevende for mange.
Forbruksundersøkelsen gir en pekepinn om gjennomsnitts husholdningens forbruk. Man vet imidlertid at forbruket varierer mellom husholdninger etter antall personer, alder og kjønn. Dette har Statens institutt for forbruksforskning tatt hensyn til ved utarbeiding av et standardbudsjett for forbruksutgifter. Standardbudsjettet finner du enkelt med et søk i google.

For å vise hvordan standardbudsjettet brukes, kan vi se på husholdningen i eksemplet ovenfor med to voksne i inntektsgivende arbeid, og et barn som er fem år. Ut fra standardbudsjettet har mange husholdninger følgende månedlige utgifter:

mat og drikke
klær og sko
helse og hygiene

Hvis man regner gjennom alle postene under individspesifikke utgifter (utgifter som avhenger av antall personer etter kjønn og alder), kommer vi fram til at de samlede utgifter pr. måned er ganske mye for de fleste. For familier skal det trekkes fra 20 prosent fordi det økonomisk er fordeler med flere personer i én husholdning, og vi står igjen med 5 184 kroner. Vi regner videre med to måneds- kort for voksne.

Legg igjen en kommentar