Et fond kan sammenlignes med et andelslag. En gruppe går sammen om å investere penger i for eksempel aksjer eller obligasjoner. Hver enkelt deltaker eier et visst antall fondsandeler. Den daglige forvaltningen tar profesjonelle fondsforvaltere seg av. Fondsforvaltere lever først og fremst av et årlig forvaltnings honorar.

Man kan si at for folk flest er det mye enklere å plassere penger i aksjer og obligasjoner via et fond enn å gjøre det selv. Selv om minsteinnskuddene varierer, er det alltid mange fond hvor dette er svært lavt. Alle de som sparer, har dermed muligheten til å delta i verdipapirmarkedet.

Avkastningen får andre i form av utbetalt utbytte samt verdiendring (denne bør selvsagt være positiv) på fondsandelene. Verdien på fondsandelene endrer seg i takt med verdiendringer i fondets inn hold av aksjer og/eller obligasjoner. Unntatt fra dette er de fleste pengemarkedsfondene der all avkastning kommer som utbetalt ut bytte og verdien av andelene holdes fast.