Discover the Complexities of Economic Terms Starting with B

-Bruttoareal Samme som bruksareal, men her brukes ytterveggenes ytterside. -Byggekostnadsindeks Dette er en indeks som viser økningen i byggekostnadene. Indeksene kan deles inn i forskjellige typer bygg. -Byggelån Et lån som gis til oppføring av bygg. Kostnaden består av et etableringsgebyr, løpende rente, og provisjon av maksimal byggelånsum. Etter byggeperioden konverteres lånet til et langsiktig …

Les mer

Økonomiske ord og begreper E-: En komplett guide

-Eierleilighet En leilighet som man selv eier. Foruten gårds,- og bruksnummer har en eier- leilighet et eget seksjonsnummer. -Ekspropriasjon Tvungen avståelse av eiendom, normalt til stat eller kommune. Etter loven skal det gis full erstatning til den som avgir eiendom. -Fastrentelån Et lån som har en avtalt rente, som skal gjelde i en bestemt periode. …

Les mer

Master Økonomiske Ord og Begreper G – Lær alt du trenger å vite!

-Gårdsnummer Dette er et nummereringssystem for eiendommer. Et Gårdsnummer gjelder for den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i. -Gjeldsbrev Ganske enkelt et dokument som inneholder en erklæring om at man skylder penger. -Gjenanskaffelsesverdi Kostnaden ved å kjøpe en ting på ny. -Gjenboer En beboer som har …

Les mer

Økonomiske ord og begreper K-: forståelse og bruk

-Kausjon En garanti ovenfor en långiver at tredjemann oppfyller forpliktelsene. Det skilles mellom simpel kausjon og se Simpel kausjon betyr at kausjonisten ikke trenger å betale før det kan dokumenteres at låntaker ikke kan betale. Ved selvskyldnerkausjon hefter kausjonisten som om han selv var skyldneren. -Klassefradrag Et fradrag som gjøres automatisk ved skattligningen. Går til …

Les mer

Økonomiske ord og begreper F – Finn ut hva de betyr i en enkel oversikt

-Forsikringssum Den summen som forsikringsselskapet er ansvarlig for. Også grunnlaget for premien. -Forsikringstager Den som har inngått avtale med forsikringsselskapet. Forsikringstager må ikke nødvendigvis være den forsikrede. -Forsikringsverdi Verdien de forsikrede gjenstander har etter forsikringsavtalen. -Forsikringsvi Forsikringsvilkårene forteller hva forsikringen dekker og ikke dekker. Det er tre typer vilkår: Generelle vilkår gjelder for alle typer …

Les mer

Discover the World of Økonomiske Ord og Begreper M-

-Målebrev Betyr et dokument som viser nøyaktig beliggenhet og grenser for en eiendom. -Marginalskatt Skatt på sist tjente krone. -Minstefradrag Et fradrag som gis av lønns,- og pensjonsinntekter. Fradragets størrelse er 20 % av denne inntekten. -Nominell rente Renten som bestemmer antall kroner som påløper -Normalrentesats Renten som bestemmer hva som er et billig lån …

Les mer

Økonomiske ord og begreper R-: Alt du trenger å vite

-Rentefordel I skattemessig sammenheng betyr det den fordelene man har ved å låne til lav rente via arbeidsgiver. Rentefordelen inntrer nå man låner til en rente under en viss grense -Ristorno Forsikringsuttrykk. Tilbakebetaling av hele eller deler av premien. -Serielån Betegnelsen på et lån der avdragene er like i hver termin. Rentene kommer i tillegg …

Les mer

Topp 10 økonomiske begreper du bør kjenne til for å forbedre din privatøkonomi: A-B

Akkordlønn: Fast avtalt pris/lønn for et arbeid. Aksje: En eierandel i et aksjeselskap. Aksjefond: Et aksjefond tar imot penger fra innskytere, og investerer aksjer. Aksjekapital: Sum pålydende verdi av alle aksjene i et aksjeselskap. Dersom det er utstedt 1 000 aksjer, hver pålydende kr 100, er aksjekapitalen kr 100 000. Aksjeutbytte: Den delen av overskuddet …

Les mer