10 Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper fra B-D: En Guide til Privatøkonomi

Bedrift: En virksomhet med økonomisk formål. Vi skiller mellom ulike typer bedrifter, for eksempel handelsbedrifter, industribedrifter og tjenesteytende bedrifter. Bonus: En godtgjørelse som arbeidsgiver gir til medarbeidere for bestemte prestasjoner. Ordet brukes også om den rabatten vi får på en bilforsikring når vi har kjørt skadet ritt en viss tid. Bransjenemnd: En nemnd som behandler …

Les mer

Know Your Money – Common Financial Terms and Concepts: F-H

Forskuddsrente: Renten for en periode betales i begynnelsen av perioden. Forskuddstrekk: Den skatten arbeidsgiveren trekker ved lønnsutbetalingen. Se Skattetrekk. Fremmedkapital: Den kapitalen som stilles til disposisjon for en bedrift av andre enn eierne. Et annet navn er gjeld, for eksempel banklån og leverandørgjeld. Fri konkurranse: En situasjon der enhver bedrift kan konkurrere fritt på de …

Les mer

Unveiling Common Financial Terms and Concepts H-I for Your Personal Finance

Handelsavtale: Avtale mellom to eller flere land for å sikre en friere handel mellom landene. Heve kjøpet: Annullere kjøpeavtalen. Kjøperen leverer varen til selgeren og får pengene tilbake. Husholdningsspesifikke utgifter: Utgifter knyttet til varer og tjenester som brukes av flere personer i husholdningen. Håndverkertjenesteloven: Lov av 16. juni1989 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere. Indeks: Ordet …

Les mer

Master Privatøkonomi med Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: F-F

Folketrygden: Obligatorisktrygdeordning for alle som er bosatt i Norge. Trygden gir stønad ved sykdom, svangerskap og 150 fødsel, arbeidsledighet, alderdom, ufør het, dødsfall og tap av forsørger. Innført ved lov av 17. juni 1966. Forbrukeretikk: Spørsmål om det e riktig å kjøpe varer som forurenser miljøet eller på annen måte påfører andre mennesker skade. Forbrukerkjøp: …

Les mer

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: I-K

Innskudd: Å sette penger inn på en bankkonto. Investering. Kjøp av varige driftsmidler, for eksempel bygninger, inventar, biler og maskiner. Innskuddsrente: Den renten du får når du setter penger inn på konto en bank. Inntakskost: Innkjøpsprisen for en vare pluss frakt og direkte innkjøpskostnader som er påløpt før varen ankommer til kjøperens lager. Inntektsskatt: Skatt …

Les mer

Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: M-N

Merkevarer: Varer som markedsføres under et fast varemerke. Dette gjøres for å skille dem fra lignende varer og for å gi varene særpreg. Eksempler på merkevarer er Hitachi, Coca-Cola og Volvo. Merkevarer markedsføres nesten alltid som kvalitetsvarer. Markedsføring: En fellesbetegnelse på alt det selgeren gjør for å få solgt produktene sine. Merverdiavgift: En avgift til …

Les mer

The Ultimate Guide to N-P Financial Terminology

Omlevering: Kjøperen leverer varen til selgeren og får en ny vare. Oppsigelse: En skriftlig melding til ansatte om at arbeidsforholdet avsluttes. Opptjeningsår: Året hvor grunnlaget for ferielønnen (ferielønnsgrunnlaget) opparbeides. Nettbank: Bank med hjemmeside på nettet hvor brukeren kan få elektronisk tilgang til banktjenester. Nettgiro: Girering (overføring av penger) over nettet. Netto: En størrelse etter fradrag. …

Les mer