Kredittformidling og Sparebankene sine tjenester utover å behandle lån

Forretnings- og sparebankene utfører også andre tjenester. De stiller garanti for at en låntaker oppfyller sine forpliktelser, de oppbevarer og forvalter verdigjenstander, leier ut bankbokser og omsetter verdipapirer. Dessuten gir de sine kunder råd i finansielle spørsmål.

Foruten kredittformidling driver bankene betalingsformidling. I dag foretas de fleste betalinger i samfunnet ved overføringer fra en bankkonto til en annen, via sjekk, giro eller betalingskort. I løpet av en dag blir det tilført midler og trukket midler på kontiene i en bank. Disse transaksjonene har sine motposter i bevegelsene på innskuddskonti i andre banker. Forskjeller i trekk og tilførsler mellom bankene blir gjort opp ved daglige avregninger i sentralbanken.

Bankene kan skape betalingsmidler. Når en bank utbetaler et lån til en kunde, vil kunden som regel plassere en vesentlig del av beløpet på sin bankkonto. For banksystemet som helhet gjelder derfor følgende regel: utlån skaper innskudd. Da den enkelte bank bare får en mindre del av innskuddet, vil regelen ikke gjelde for denne. Bankens utlånsgrunnlag vil bare øke med den del av innskuddet som settes inn i denne, men for alle banker under ett vil regelen gjelde. Siden betalingsoppgjør kan finne sted ved å overføre midler fra en innskuddskonto til en annen, kan bankinnskudd betraktes som betalingsmidler. Ved å øke sine utlån kan bankvesenet øke folks tilgang på betalingsmidler; bankene skaper betalingsmidler.

Legg igjen en kommentar