Lån og Arbeidskontoret

Hva vet du om lån og arbeidskontoret?
Arbeidskontoret er ansvarlig for dagpenger ved arbeidsledighet. Å være aktiv arbeidssøker er ett av vilkårene for rett til dagpenger. I noen tilfeller kan en har rett til dagpenger under utdanning hvis en går på arbeidsmarkedskurs, eller under kortvarig utdanning på dagtid. Dersom sykdom gjør at en ikke kan gå tilbake til tidligere arbeid, men har gode muligheter til å fungere i et annet arbeid eller i et annet yrke, har arbeidskontoret ansvaret for å gi tilbud om yrkesrettet attføring. Arbeidskontoret står for utbetaling av attføringspenger eller rehabiliteringspenger til personer som etter sykemeldingsperioden fortsatt er arbeidsuføre eller trenger medisinsk behandling.

Særordning i Oslo kommune, Bolig- og eiendomsetaten
Her kan det søkes om bostøtte for saneringsrammede, lån og støtte til berørte av byfornyelsen, søknad om endring av betalingsvilkår for dem som har kommunale lån, og refinansiering av boliglån.
Sørg for at kriteriene for dagpenger er oppfylt. Gjeldsrammede har en tendens til å skyve slike problemer foran seg, for eksempel ved å motta dagpenger samtidig som de har inntekt, eller ved at de lar være å registrere seg som arbeids ledige og livnærer seg på svart arbeid for å unngå at kreditorene tar beslag i pengene. Dette bør en være bevisst på. Det er viktig å motivere den enkelte til å tenke framover, samtidig som en gjør det helt klart at en gjeldsordning vil be skytte penger til bo- og livsopphold. En gjeldsordning bør være betinget av ord- nede arbeidsforhold eller ordnet arbeidsledighet. Med det sistnevnte mener jeg aktiv arbeidssøking under forhandlingene.

Boligkontoret i den enkelte kommune har som regel ansvaret for å behandle søknader om kommunale boliger, søknader om lån og tilskudd til utbedring av boliger og lån og tilskudd til kjøp av boliger. I de fleste kommuner vil behandlingen av søknader som vedrører betalingsendring og gjeldsordninger, offentlige så vel som private, foregå på boligkontoret. Boligkontoret (i noen kommuner sosial- kontoret) formidler også søknad om statlig bostøtte (Husbankens bostøtteord ning) og kommunal bostøtte i kommuner hvor denne ordningen finnes.
I gjeldssaker hvor det forekommer fast eiendom ber vi alltid om en pantsettelses attest. Attesten viser samtlige heftelser på eiendommen. Ved henvendelse til by- skriver/sorenskriver vil en ved å oppgi gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt seksjonsnummer på eiendommen få utskrift fra grunnboka på gjeldende eiendom.

Legg igjen en kommentar