Nyttige Økonomiske Ord og Uttrykk N – P

Normalrentesats
Renten som bestemmer hva som er et billig lån i arbeidsforhold.
Obligasjonsleilighet
En leilighet der leieren yter et lån til den som eier bygningen. Obligasjonen gir leieren rett til å leie leiligheten.
Opptrinnsrett
Brukes i forbindelse med pant. Retten til en panthaver til å tykke opp, hvis en foranstående heftelse blir slettet.
Overkurs
Mest brukt i forbindelse med innlosning av et fastrentelån før låneperiodens utløp. Hvis renten har falt kan du bli nødt til å beta le mer enn selve lånet ved innfrielse. Långiver må dekke inn sitt tap siden lånet blir løst inn før tiden. Størrelsen er en funksjon av hvor stort fattet i rentenivået har vært, og hvor lenge det er til renteregulering.
Pant
Noe som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse.
Panteattest
En skriftlig attest fra tinglysingskontoret over hvilke heftelser som påhviler fast eiendom, eventuelt i andre gjenstander som er undergitt realregistrering.
Panteheftelse
En heftelse som har pant i en eiendom, skip, båt eller lignende.
Pantelån
Et lån der det tas sikkerhet medpant.
Pante
Retten til å søke dekning i pari tet. Dette skjer vanligvis ved en tvangsauksjon.
Pantobligasjon
Et bevis på at en person skylder en annen en viss sum penger, og at det samtidig spesifiseres hva det tas pant. I de fleste tilfelle ne er det en eiendom det dreier seg om. En gjort pantobligasjon betyr at obligasjonens bestemmelser om skyldig sum, renter og forfall ikke tilsvarer lånet obligasjonen tjener som sikker het for. Denne typen brukes som oftest på gjeldsbrev og kassakreditter i banker.
Personinntekt
Det skal beregnes personinntekt for personlige skatteytere og trygdede. Arbeidsinntekt, pensjoner, sykepenger, fødselsdagspenger og beregnet personinntekt for aktive eiere som kommer inn under delingsmodellen, utgjør personinntekten. Personinntekten er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt.
Polise
Forsikringsuttrykk. Et dokument som inneholder alt som er avtalt mellom forsikringstager og for sikringsselskapet

Legg igjen en kommentar