The Fascinating World of Money and Economics

Mennesker har så å si alltid vært opptatt av økonomi og penger, men hva er egentlig økonomi? For å dra det helt tilbake til økonomiske oppstillinger i gamle dager, så kan man si at i første rekke er det oversikter over leveranser til templene i det gamle Babylon. Disse er over 4000 år gamle og nedfelt i kileskrift på steintavler. Oversikt over hva en har og hva en skylder er en av de viktigste beregningene vi foretar, både for å holde våre forpliktelser overfor andre og for å kunne prioritere innenfor gitte og realistiske rammer.

Ordet økonomi er gresk og er en sammensetning av substantivet oikos (hus, i betydningen: husets ressurser) og verbet nemein (forvalte). Økonomi er læren om forvaltning av ressurser. All vår økonomi, vår forvaltning av ressurser, må måles opp mot en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt.

Kjernen i økonomisk tenking er at ressurser er begrenset og at prioriteringer vil få konsekvenser for mennesker og miljø i nåtid og fremtid. Dette perspektivet er viktig både når det gjelder personlig økonomi, bedriftens økonomi og samfunnets økonomi.

Kunnskap om regnskap og økonomi skal gjøre det lettere å skaffe seg oversikt over sammenhengene mellom alternative anvendelser av ressurser og om konsekvensene av valg.
Enkeltindividet eller familien som økonomisk enhet har vanligvis ikke oversikt og muligheter til alltid å handle innenfor et globalt perspektiv. Det gjelder også for bedrifter og enkeltsamfunn. Det er ikke alltid lett å vite hva som er det riktige i globalt perspektiv. Det er innenfor økonomisk tenkning en rekke ideologiske retninger som til dels har helt motsatte syn på hva som er riktig og ikke riktig forvaltning av ressursene.

Samfunnet, gjennom de offentlige myndigheter, har som en vesentlig oppgave å legge forholdene til rette slik at økonomien sett under ett er effektiv og bærekraftig. Når staten legger rammebetingelser for forbrukere og bedrifter, er det viktig å ta hensyn til negative sider av økonomisk virksomhet og fremfor alt til miljøskader. Dette er oppgaver som krever økte kunnskaper om sammenhengene mellom økonomi, økologi og teknologi. Økonomi kan også formuleres slik:

Samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlig kunnskapsmessige og moralske utfordringer for å sikre en bærekraftig utvikling. Denne må ta utgangspunkt i de begrensninger natur, ressurser, teknologisk nivå og sosiale forhold setter og i de konflikter som utløses når miljøhensyn skal prioriteres.

Legg igjen en kommentar