Om Folketrygden i Norge

Hva vet du egentlig om folketrygden i Norge? Her er et sammendrag av det du bør vite. Med få unntak er alle som er bosatt i Norge medlemmer av folke trygden. Nedenfor gjennomgås hovedelementene i de mest aktuelle pensjonene: alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.
Det er to grunnleggende mål med folketrygden. Det ene er å sikre pensjonister en viss minsteinntekt uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. Det oppnås ved minstepensjonen. Det andre er å hindre at den levestandarden som er bygd opp gjennom den yrkesaktive perioden, reduseres for mye. Dette tilsier at størrelsen på pensjonen gjøres avhengig av tidligere inntekt som yrkesaktiv. I folketrygden søkes dette sikret gjennom tilleggspermisjonen.

Legg igjen en kommentar