Om Forbrukerrådet – dette bør du vite

Forbrukerrådet er interesse- og serviceorganisasjonen for alle forbrukere i Norge. Virksomheten er tredelt:
Forbrukerrådet utformer forbrukerpolitiske standpunkter for at myndigheter og næringsliv skal gi forbrukerne bedre rammebetingelser.
Forbrukerrådet driver informasjonsvirksomhet som både skal sette folk i stand til å klare seg selv, og er et viktig ledd i opinionsdannelsen.
Forbrukerrådet hjelper folk med klagesaker.

Forbrukerrådet har utarbeidet en mengde faktablad om forskjellige temaer som har interesse for forbrukerne. Dette gjelder også for personer med betalings eller gjeldsproblemer. Informasjonen er lett forståelig og nyttig for både skyld- ner og saksbehandler. ønsker du mer informasjon om rådet, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet, Postboks 8104 Dep., 0032 Oslo.

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
SIFO er et faglig senter for forskning, forsøk og utredning til nytte for forbruker ne. Instituttet er underlagt Barne- og familiedepartementet. SIFO har engasjert seg mye innenfor temaet gjeld og betalingsproblemer. De har utarbeidet en rekke rapporter, i tillegg til standardsatser for livsopphold i norske husholdninger. Satsene er i dag retningsgivende i det utenrettslige gjeldsarbeidet.

SIFO har utarbeidet og leverer dataprogram med komplett oversikt over all rettspraksis og andre rettskilder på dette fagområdet (ERU-modellen). Program met inneholder: Gjeldsordningsloven, forskriftene og Ot .prp. nr. 811991—92 og nr. 33 1992—93, Ernst. 0. Nr. 911991—92 og nr. 63 199 1—93 samt et utvalg uttalelser fra BFD om tolkningen av gjeldsordningsloven. Programmet inkluderer også håndbok i praktisk saksbehandling og kommentarer og tolkninger til de enkelte lovparagrafene i gjeldsordningsloven. ERG-modellen er under endring, og

Legg igjen en kommentar