Om forsikringer og folketrygden

Behovet for individuelle forsikringer oppstår gjerne i forbindelse med spesielle situasjoner – som f.eks. langvarig sykdom, uførhet, dødsfall, eller ved overgang til pensjonisttilværelsen. Det vil si i perioder da inntekten reduseres eller faller bort. Slike perioder kan også gi store merutgifter. Målet for de fleste vil være å opp rettholde en levestandard for seg selv og sine nærmeste som er så lik den normale (tilvante) som mulig.

Folketrygden har som formål å gi oss alle en form for grunn trygghet. St fra folketrygden er imidlertid begrensede. Størrelsen på flere av stønadene er bl.a. avhengig av om vi tidligere har vært i inntektsgivende arbeid og til hvilken inntekt. Folketrygden dekker videre ikke alle forsikringsbehov. Mange arbeidsgivere innen offentlig og privat sektor har derfor kollektive forsikringsordninger for sine ansatte, som supplerer for den. De kollektive ordningene er ofte meget gode.
Behovet for å kjøpe individuelle forsikringer i tillegg til folke trygden varierer med din egen livssituasjon.

Avgjørende er: hvordan du allerede er dekket gjennom folketrygden, og eventuelt gjennom forsikringsordninger hos din arbeidsgiver, forsørgeransvar, alder, og om du har gjeldsforpliktelser.

Legg igjen en kommentar