Om inntekssvikt, lån og gjeldsproblemer

Trenger du å vite mer om inntekssvikt, lån og gjeldsproblemer?

Hvis en husstand er rammet av en midlertidig eller kortvarig inntektsnedgang kan det være nok å redusere de månedlige utgiftene for en periode. Det skilles klart mellom inntektssvikt og gjeldsproblemer, på samme måte som det skilles mellom kortvarige problemer og varige problemer i begge kategorier. Inntekts svikt kan skyldes midlertidig arbeidsledighet, sykdom eller annet som påvirker inntekten for en periode. Ved midlertidige problemer er det viktig å tilpasse utgiftene etter den endrede inntekten for gjeldende periode. Husk at endringen ikke skal føre til at gjelden øker.

Terminutsettelse er ikke det samme som avdrags utsettelse. Ved terminutsettelse stopper all nedbetaling av gjelden, samtidig som rentene fortsetter å løpe og lånet vokser fra måned til måned. Ved avdragsutsettelse betales den løpende renten på lånet blir stående med samme saldo i hele utsettelsesperioden. Avdragsutsettelse kan i noen tilfeller ikke være nok for å få regnestykket til å gå opp. I slike tilfeller er det også mulig å forhandle ned rente prosenten, for en periode eller permanent. Hvis heller ikke dette går i hop, kan det være mulig å fryse renten, det vil si at det blir beregnet 0 % rente i perioden. Ved langsiktig inntektssvikt eller hvis gjelden er høyere enn betjeningsevnen ved en normal inntekt, må en velge andre, mer permanente løsninger. Hvis problemet er varig og renten på boliglånet er høy, kan det være en løsning å søke om refinansiering i kommunen.

Det samme gjelder hvis gjelden er en blanding av bolig- lån og annen gjeld. Da kan refinansierings lån være et viktig verktøy i forhandlinger om gjeldsnedsettelse. Vanligvis ligger renten på denne type lån under vanlig markedsrente på boliglån. Ved gjeldsproblemer av mer varig karakter kan det også være nødvendig å få slettet deler av renten eller hele renten. I mange tilfeller med alvorlige gjeldsproblemer vil gjeldsordning være eneste mulige løsning; gjeldssanering med hel eller delvis sletting av både renter og avdrag.
Gjeldsordningens oppbygging og gjennomføring
Forarbeidene til gjeldsordningsloven sier noe om hensikten med loven og noe om hvilke hensyn som skal tas. Den sier blant annet at loven skal sikre skyldnere med en uoverkommelig gjeldsbyrde mulighet for en ny start, uten at fordringshavernes rett til betaling svekkes mer enn nødvendig. Videre at det er viktig at ordningen ikke svekker den alminnelige betalingsmoral, eller utfordrer den rådende rettsbevissthet i samfunnet.
Forarbeidene nevner også noe vi bør legge oss på minne: at hovedmengden av de krav som måtte blir avskrevet gjennom lovens virke, i alle tilfelle ville gå tapt for kreditorene på grunn av debitors stilling. Dette er et grunnleggende prinsipp som må ligge i bunnen for all rådgivning og forhandling med tanke på gjeldsordning. Hvordan dette vil virke i praksis, skal vi nå se på i form av et eksempel.

For tiden kan vi anbefale deg lån fra Santander. Klikk deg inn over.

Legg igjen en kommentar