Dersom du har en klagesak mot en forretningsbank, sparebank, finansierings selskap eller kredittforetak, må du først henvende deg til den aktuelle institusjonen med klagen. Hvis du ikke medhold her kan du som privat- person klage til Bankklagenemnden. De kan behandle klager angående lån, innskudd og betalingsformidling. Du kan ikke benytte Banklagenemnden for klager på statsbanker som f.eks. Husbanken og Statens Lånekasse for Utdanning.

Bankklagenemnden har et sekretariat som vurderer klagen og kan gi veiledning. Sekretariatet forsøker også å finne fram til frivillige løsninger mellom partene. Blir ikke saken løst her, kan den legges fram for nemnden som består av en nøytral jurist som formann, to medlemmer som oppnevnes av finansnæringen og to medlemmer fra forbrukssiden.
Alle klager som skjer gjennom banklagenemnden er gratis.