Om Lån og Panteobligasjon

Hva vet du om lån og panteobligasjon? Her er en del ting du sikkert ikke visste om fra før:

En pantobligasjon har ingen verdi for panthaver hvis denne ikke får dekning for havet når boligen (panteobjektet) blir solgt. I forbindelse med prioritetsrekkefølgen må en være oppmerksom på legalpant. Legalpant er en lovfestet panterett som gir rett til dekning foran alle tinglyste panthavere.

Forholdet mellom pantobligasjonen og pantsettelseserklæringen:

I motsetning til en pantobligasjon, som bare kan heves inndekket ved hjelp av selve panteobjektet, er gjeldsbrevet rettet mot låne taker. Dette forklarer hvorfor en i forbindelse med pantelan må undertegne gjeldsbrev i tillegg til pantobligasjon og pantsettelseserklæring. Gjeldsbrevet er et verdipapir som sier at låntaker inn rømmer å skylde penger til en navngitt person eller låneinstitusjon og uavhengig av om det blir tatt pant i en eiendom eller om lånet er sikret på andre måter. Det er opp til låntaker å sørge for at panteobjektet (i dette tilfellet boligen) ikke blir mislighold (når lånet ikke betales som avtalt) å inndrive pantet. Denne måten å etablere pant på kalles avtalepant. Både gjeldsbrev og pantobligasjon blir opp bevart hos kreditor til lånet / lånene er innfridd i sin helhet.

Tinglysing og prioritet En pantobligasjon må tinglyses før den får rettsvern. Med det menes at den blir gyldig som tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag er i denne sammenheng avtalen om pant (pantobligasjonen), som har rettsvern etter panteloven. Tinglysing Dommeren skal føre dagbok over dokumenter som forlanges tinglyst og grunnbok over dokumenter som gjelder fast eiendom. Heftelser noteres på gjeldende eiendom i grunnboka tilsvarende det beløp som står på obligasjonen. Fast eiendom blir identifisert med gårdsnummer og bruksnummer. (En hovedeiendom betegnes med gårdsnummer (gnr.). Bruksnummer (bnr.) er nummeret på en av mange eiendommer som er utskilt fra denne hovedeiendommen.)

Hvis en obligasjon er den første som er notert på eiendommen, sier vi at den har 1. prioritet. Blir det senere tatt opp nye lån med sikkerhet i samme eiendom, vil prioriteringen bli bestemt etter når tid de ble tinglyst. Det vil si at neste pant obligasjon får 2. prioritet og de påfølgende 3., 4. osv. Denne køordningen av panteretter får først konsekvenser ved salg av panteobjektet. Første prioritets panthaver skal da ha full dekning før neste i rekkefølgen får sitt hav dekket. Og først når 2. prioritets panthaver har fått dekning for sitt krav, kan den tredje på lista komme med sitt hav. Slik fortsetter det til alle har fått dekning, eventuelt så langt som salgssummen rekker.

Legg igjen en kommentar