Om Trygdekontoret

Trygdekontoret gir ytelser for fysioterapi ved langvarige og hyppige behandlinger i spesielle tilfeller.
Mange gjeldsrammede har ikke råd til nødvendig behandling ved sykdom.

Trygdekontoret sørger for utbetaling av de fleste typer trygder; for eksempel er det trygdekontoret som sørger for utbetaling av sykepenger under sykdom. Noen stikkord i tilknytning til sykemelding er aktiv sykemelding, gradert syke melding, reisetilskudd/st til transport og støtte til hjelpemidler på egen arbeidsplass.
Yrkesrettet attføring betyr at en kan få tilbud om opplæring eller utdanning, arbeidstrening eller utplassering på en arbeidsplass. Det er trygdekontoret som vurderer om en fyller de medisinske vilkårene for attføring, før saken blir overført arbeidskontoret.

Trygdekontoret utbetaler også stønader til enslige foreldre. Som enslig mor el ler far kan en ha rett til forskjellige typer stønader: overgangsstønad, som er ytelse til livsopphold. videre barnetrygd, stønad til barnetilsyn og kontant støtte under visse forutsetninger.
Det gis utdanningsstønad til nødvendig utdanning eller opplæring for å kunne forsørge seg selv ved eget arbeid. Det gis også tilskudd til flytting for å komme i arbeid. Som enslig mor eller far får en utvidet barnetrygd. Det vil si at en får barnetrygd for ett barn mer enn en faktisk forsørger.

Legg igjen en kommentar