Topp 10 økonomiske begreper du bør kjenne til for å forbedre din privatøkonomi: A-B

Akkordlønn: Fast avtalt pris/lønn for et arbeid.
Aksje: En eierandel i et aksjeselskap.
Aksjefond: Et aksjefond tar imot penger fra innskytere, og investerer aksjer.
Aksjekapital: Sum pålydende verdi av alle aksjene i et aksjeselskap. Dersom det er utstedt 1 000 aksjer, hver pålydende kr 100, er aksjekapitalen kr 100 000.
Aksjeutbytte: Den delen av overskuddet i et aksjeselskap som betales ut til aksjonærene.
Aksjonær: Eier av en eller flere aksjer i et aksjeselskap.
Alderspensjon: Kontantytelse til personer som har nådd en bestemt alder. Vi betaler hvert år inn penger til folketrygden og får utbetalt alderspensjon når vi slutter å arbeide. Det finnes også private pensjonsordninger.
Angrefristloven: Lov av 24. mars 1972 om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp m.m.
Angrefristskjema: Et papir hvor kjøpe rens rettigheter etter angrefristloven frem- 139 går, med en ferdig utfylt avbestillings seddel.
Annuitetslån: Et lån hvor det betales et fast beløp hver termin. Det faste beløpet består av rente + avdrag. Etter hvert som 105 lånet betales tilbake, vil rentebeløpet og avdragene øke.
Annullere: Oppheve, gjøre om, gjøre ugyldig.
Ansiennitet: Den tid man har vært ansatt i en stilling. Tjenestetid.
Administrasjon: Ledelse, styre, forvaltning.
Agent: Representant. En person som opptrer på vegne av en annen.
Amortisering: Tilbakebetaling av et lån i avdrag.
Angrefrist: Den tid du har til å angre/ omgjøre et kjøp.
Aksjeselskap: Et selskap med en bestemt kapital fordelt på en eller flere aksjer. Eierne er bare ansvarlige for sel skapets forpliktelser med sine aksjeinnskudd (begrenset ansvar).
Ansvarlig selskap: Et selskap med to eller flere eiere som er fullt ut ansvarlige for selskapets gjeld med hele sin formue. Det er to typer ansvarlig selskap: ANS og DA.
Ansvarsforsikring: En forsikring som dekker det økonomiske ansvaret, kan få som huseier, bilfører osv.
Arbeidsavtale: En avtale om lønn og andre arbeidsforhold mellom en arbeids giver og en arbeidstaker. Andre arbeids forhold er for eksempel arbeidstid, ferie, arbeidets art, sikkerhet og pensjon.
Arbeidsformidling: Et offentlig kontor som er et bindeledd mellom dem som søker arbeid, og dem som ønsker å ansette arbeidstakere. Arbeidskontor.
Arbeidsgiver: Den som ansetter en arbeidstaker for å utføre et arbeid.
Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgivernes bidrag til finansiering av folketrygden. Avgiften regnes i prosent av bedriftens lønnskostnad.
Arbeidsledighetstrygd: se dagpenger.
Arbeidsmiljøloven: Lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø.
Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid 31 i annens tjeneste.
Attføring: En ordning for å få en person som har vært sykemeldt i lengre tid, tilbake i arbeid.
Attføringstrygd: Ytelse fra folketrygden under attføring.
Avanse: Et prosentvis tillegg til inntaks kost for å komme frem til salgsprisen uten merverdiavgift. Begrepet hører hjemme i kalkylen.
Avdrag: Delvis betaling av en gjeld.
Avgift: Avgifter er regnet inn i prisen på varer og tjenester vi kjøper. Merverdiavgift er en generell avgift til staten på de fleste varer og tjenester. Staten krever også inn avgifter når vi kjøper biler, bensin, tobakk, alkohol osv.
Avkastning: Godtgjørelse for investert kapital i form av for eksempel renteinntekt, aksjeutbytte eller overskudd i en bedrift.
Avskrivning: Fordeling av kjøpesummen til en eiendel over flere år. Et beløp som skal tilsvare verdiforringelsen, for eksem pel slitasje og elde.
Avtalegiro: En avtale mellom betaler, betalerens bank og mottaker av betalingen. Avtalen går ut på at det automatisk blir overført (gireri) et beløp fra betalerens konto til mottakerens konto på forfallsdagen.
Balanse: En oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tids punkt.
Bankenes Betalingssentral (BBS): Avregningskontor for bankgiroer.
Bankgire: En måte å betale på som går ut på å overføre penger fra betalerens konto til mottakerens konto i en annen
Barnetrygd: En kontantstønad til forsørgere av barn under 16 år. Stønaden er ikke behovsprøvd.
BBS: Se Bankenes Betalingssentral.

Legg igjen en kommentar