10 Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper fra B-D: En Guide til Privatøkonomi

Bedrift: En virksomhet med økonomisk formål. Vi skiller mellom ulike typer bedrifter, for eksempel handelsbedrifter, industribedrifter og tjenesteytende bedrifter.
Bonus: En godtgjørelse som arbeidsgiver gir til medarbeidere for bestemte prestasjoner. Ordet brukes også om den rabatten vi får på en bilforsikring når vi har kjørt skadet ritt en viss tid.
Bransjenemnd: En nemnd som behandler klager fra forbrukere innenfor en bestemt bransje.
Brevgiro: Betalingsform: Bankgiroene sendes direkte til BBS med brev.
Behov: En følt mangel.
Betalingskort: Et plastkort med elektronisk lesbare opplysninger om en bank konto. Brukes til å betale i butikker, på bensinstasjoner osv. Brukes også til å ta ut penger i betalingsautomater.
Betalingsmåte: Kontant, med betalings- kort, sjekk, bankgiro, postgiro.
Bidragstrekk: Trekk i lønnen for bidrag til barn eller til fraskilt ektefelle.
Bilag: Betyr egentlig vedlegg. Her menes den skriftlige dokumentasjonen (beviset) på de forretningstilfellene som er ført i regnskapet.
Blandingsøkonomi: Samfunnssystem med en kombinasjon av markedsøkonomi og offentlig styring.
Bokføring: Se regnskap
Boligsparing for ungdom (BSU): Spareform for ungdom som gir skattefordeler.
Brukskonto: Innskuddskonto i en bank hvor lønnen settes inn. Kontoen brukes til å betale alle vanlige utgifter. Kontoen kan disponeres ned betalingskort og sjokk.
Brutto produksjonsverdi: Summen av alle inntektene fra salg av varer og tjenes
ter en bedrift mottar i løpet av en periode (år).
Bruttonasjonalprodukt (BNP): Verdien av de varer og tjenester som er produsert i et land i løpet av en periode (år).
Bruttoprodukt: Brutto produksjonsverdi minus vareinnsatsen. I BSU-sparing: Boligsparing for ungdom
Budsjett: Oppstilling som viser de inntektene og utgiftene vi venter oss i fremtiden.
Budsjettkontroll: En sammenligning av budsjettet med regnskapet, der vi regner ut avvik og analyserer dem.

Budsjettoverskudd. I personlig økonomi: Budsjetterte inntekter minus budsjetterte
utgifter. Beløpet kan også være negativt. Det er da et budsjettunderskudd
Budsjettperiode Den perioden et budsjett gjelder for. Det antall måneder eller år vi har planlagt økonomien for.
Bygningsforsikring: En forsikring som dekker skade på en bygning.
Bærekraftig utvikling: En utvikling i verden der alle mennesker får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge for og kommende generasjoner.
Børs: Et organisert marked for omsetning av verdipapirer (for eksempel aksjer), valuta eller varer.
Dagpengegrunnlag: Beløpet som dag pengene beregnes ut fra. Dette er enten lønn siste kalenderår eller gjennomsnitt for de tre siste årene.
Dagpenger: Godtgjerelse fra folketrygden til arbeidsledige (ledighetstrygd) Utgjør 2 promille av grunnlaget.
Datatilsynet: Statlig organ som skal gi råd og rett i spørsmål om personvern og datasikring og passe på at personregisterloven overholdes.
Debitere: Å føre et beløp på venstre side av en konto.
Deflasjon Et vedvarende fall av det alminnelige prisnivået. Kan også uttrykkes ved en vedvarende stigning i pengeverdien. Det motsatte er inflasjon.
Dekningsbidrag per enhet: Salgsprisen uten merverdiavgift minus de variable kostnadene per enhet.
Dekningsbidrag totalt: Salgsinntekt uten merverdiavgift minus de variable kostnadene i en periode. Dekningsbidrag skal dekke de faste kostnadene og fortjenesten.
Dekningspunkt: Den salgsmengden som gjør at inntektene akkurat dekker kostnadene, slik at overskuddet blir lik null (null- punkt).

Legg igjen en kommentar