Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: D-F

Direkte skatt: Skatt på inntekt og formue, og andre skatter som hver enkelt av oss får direkte krav om å betale, for eksempel eiendomsskatt. Se indirekte skatt
Disposisjonsrett: Den retten en person har til å bestemme over (sine egne) eiendeler, for eksempel penger.
Distribusjon: Ordet betyr fordeling, utdeling. Fordeling av varer og tjenester fra produsent til konsument. Distribusjon innebærer mer enn å frakte varer. Det innebærer flere funksjoner som bl.a. krever kredittgiving, risiko, lagring og informasjonsoverføring.
Driftsregnskap overfor utlandet: Tallmessig oversikt over våre økonomiske forbindelser med andre land. Omfatter import og eksport, betaling av renter, U hjelp osv.
Drivhuseffekten: Global oppvarming.
Egenandel: Et beløp vi må betale selv, for eksempel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Egenkapital: Den delen av bedriftens samlede kapital som tilhører bedriftens eiere.
Engroshandel: Det salgsleddet som selger til andre enn den endelige forbrukeren. kundene er videreforhandlere (detaljister), produsenter eller storforbrukere (for eksempel hoteller og sykehus). Uttrykket betyr å selge i store mengder.
Detaljhandel: Det salgsleddet som selger direkte til den endelige forbruker. For eksempel dagligvarebutikkene, klesbutikkene.
Direkte kostnad: En kostnad som blir direkte forårsaket av et bestemt produkt.
Effektiv rente: Summen av alle låneutgifter regnet som helårlig etterskuddsrente. Effektiv rentefot er den rentesatsen (%) som gir et uttrykk for de virkelige låneutgiftene. Se nominell rente.
Effektivitet: Et mål for hvor raskt og nøyaktig et arbeid blir utført. Effektivitet måles mot den planen som er satt opp for en normal gjennomføring.

Etablere: Å starte en virksomhet.
Etableringsgebyr: Godtgjørelse som noen tar for å inngå en avtale. Vanligvis beregner bankene seg etableringsgebyr for å gi et lån.
Etikk: Regler for hva som er riktige og gale handlemåter i forhold til våre med mennesker.
Etterskuddsrente: Renten for en periode betales ved slutten av perioden.
Fagforening: En sammenslutning av arbeidstakere som har som mål å ivareta arbeidstakernes interesser overfor arbeidsgiverne.
Etterspørsel: Den mengden av varer eller tjenester som ønskes kjøpt til en bestemt pris.
Etterspørselspress: En situasjon der etterspørselen etter varer og tjenester er større enn tilbudet.
Fagforeningskontingent: Medlemsavgift til en fagforening. Endrer seg når produksjonsmengden endres.
Faste utgifter: Utgifter som vi betaler til faste tider av året, og som med stor sikkerhet kan beregnes på forhånd.
Ferielønn: Opptjent lønn som lønnsmottakere får utbetalt til ferien. Ferielønn regnes av ferielønnsgrunnlaget.
Ferielønnsgrunnlag: Brutto opptjent lønn i et kalenderår. Utbetalte feriepenger samme året er ikke med i grunnlaget.
Ferieår: Det året arbeidstakeren tar ferie og får utbetalt ferielønn. Året etter opptjeningsåret.
Finansiering: Anskaffelse av kapital.
Finansinntekt: Inntekt av kapital, for eksempel renteinntekt og aksjeutbytte.
Firma: Det navnet en bedrift drives under.
Erstatning: Godtgjørelse for et økonomisk tap.
Faktura: En spesifisert oppstilling over de varene et kjøp omfatter, med mengder, priser og beløp. Fakturaen gir også opp lysninger om forsendelsesmåte, betalingsbetingelser osv.

Legg igjen en kommentar