Master Privatøkonomi med Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: F-F

Folketrygden: Obligatorisktrygdeordning for alle som er bosatt i Norge. Trygden gir stønad ved sykdom, svangerskap og 150 fødsel, arbeidsledighet, alderdom, ufør het, dødsfall og tap av forsørger. Innført ved lov av 17. juni 1966.

Forbrukeretikk: Spørsmål om det e riktig å kjøpe varer som forurenser miljøet eller på annen måte påfører andre mennesker skade.

Forbrukerkjøp: Foreligger når selgeren er yrkesselger, kjøperen er forbruker og tingen i hovedsak er til personlig bruk for kjøperen.

Forbrukerkredittkjøp: Foreligger når kjøpet er på kreditt og vilkårene nevnt under forbrukerkjøp for øvrig er oppfylt.
Forbrukerombudet: Et offentlig kontor som ut fra hensynet til forbrukerne fører tilsyn med markedsføringen. Forbruker- ombudet griper inn blant annet mot villedende reklame.

Forbrukerrådet: Formålet er å øve innflytelse på vare- og tjenestetilbudet til forbrukere og å drive opplysningsvirksomhet. Lokale forbrukerkontor er opprettet i alle fylker. Rådet utgir Forbrukerrapporten ti ganger per år.

Forbrukersamfunn: Et samfunn karakterisert ved rikelig tilgang på varer og tjenester, og hvor innbyggerne har nok penger til å kjøpe disse godene.

Forbrukertvistutvalget: Et utvalg under Forbrukerrådet. Utvalget har myndighet til å dømme i en del saker hvor den ene parten er forbruker.

Forbrukerundersøkelse: Undersøkelse for å kartlegge hvordan forbrukerne 15 bruker pengene sine.

Forbruksgoder: Varer og tjenester til forbruk. Varige forbruksgoder er for eksempel møbler og bil. Kortvarige forbruksgoder er klær, mat, feriereiser ol.
Forbrukskreditt: Lån til anskaffelse av forbruksgoder.
Fordring: Et krav som en person har på en annen. De to personene kaller vi fordringshaver (kreditor) og skyldner (debitor).

Foretaksform: Måten et foretak organiseres og eies på, for eksempel eneeierforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap.
Formue: Verdien av alle eiendelene minus gjelden.
Formular: Blankett med åpen plass for utfylling av opplysninger.
Forretningsidé: En forretningsidé er en beskrivelse av hvordan du har tenkt å drive din forretning. En forretningsidé bør inneholde: hvem kundene er, hvilket behov du skal dekke, og hvilke produkter du skal tilby. En forretningsidé bør fokusere på bedriftens særpreg.
Forretningsplan: En plan med sikte på å undersøke om en produktidé kan gjennomføres og gjøres lønnsom.

Legg igjen en kommentar