Know Your Money – Common Financial Terms and Concepts: F-H

Forskuddsrente: Renten for en periode betales i begynnelsen av perioden.
Forskuddstrekk: Den skatten arbeidsgiveren trekker ved lønnsutbetalingen. Se
Skattetrekk.
Fremmedkapital: Den kapitalen som stilles til disposisjon for en bedrift av andre enn eierne. Et annet navn er gjeld, for eksempel banklån og leverandørgjeld.
Fri konkurranse: En situasjon der enhver bedrift kan konkurrere fritt på de markedene de måtte ønske, på en måte de selv velger.
Frikort: Et skattekort som viser at du kan tjene inntil en viss sum uten at det blir trukket forskuddsskatt. Kortet utstedes vanligvis til skoleelever og studenter.
Følsomhetsanalyse: En beregning som sier noe om hvor følsomt det økonomiske resultatet er for endringer i solgt mengde, pris eller kostnader.

Føre-var-prinsippet: Innebærer at vi ikke tar sjansen på at vitenskapen løser miljøproblemene, men at vi allerede i dag endrer livsstil og forbruk i en mer miljøvennlig retning.
Forsikring: En avtale med et forsikrings selskap. Avtalen overfører risiko fra forsikringstakeren til selskapet og skaper økonomisk sikkerhet og trygghet overfor tilfeldige, ødeleggende hendelser som en ikke kan verne seg mot alene.
Forsikringsvilkår: De reglene som gjelder for en bestemt forsikring. Hva forsikringen dekker, osv.
Forsinkelse: Varen/tjenesten blir levert for sent eller ikke levert i det hele tatt.

Girere: Overføre penger fra en konto til en annen. Bankgiro, postgiro.
Gjeldsforsikring: Forsikring som innebærer at gjelden slettes dersom låntakeren dør eller blir ufør.
Gjeldsordningsloven: En ordning som gjør det mulig for vanskeligstilte familier å få slettet gjeld.
Grunnbeløpet i folketrygden: Et beløp som de fleste ytelser fra folketrygden regnes ut fra.
Grunnpensjon: Er lik grunnbeløpet i folketrygden.

Handel: Salg av varer som er kjøpt i den hensikt å selge dem videre i den samme stand som de var i da de ble innkjøpt.
GATT: Den alminnelige overenskomsten om tollsatser og handel.
Gebyr: Godtgjørelse som beregnes av den som utfører en tjeneste, for eksempel bankgirogebyr, som er den betalingen banken tar for sine betalingstjenester. Ved lån beregner bankene etableringsgebyr og termingebyr.
Generalforsamling: Aksjeselskapets øverste organ. Generalforsamlingen er et møte som innkalles en gang per år, og der alle eierne har møterett. I foreninger og lag kalles det øverste organ årsmøte.

Legg igjen en kommentar