Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: I-K

Innskudd: Å sette penger inn på en bankkonto.
Investering. Kjøp av varige driftsmidler, for eksempel bygninger, inventar, biler og maskiner.
Innskuddsrente: Den renten du får når du setter penger inn på konto en bank.
Inntakskost: Innkjøpsprisen for en vare pluss frakt og direkte innkjøpskostnader som er påløpt før varen ankommer til kjøperens lager.

Inntektsskatt: Skatt på inntekt beregnet etter inntektens størrelse.
Interessekonflikt: Uenighet som oppstår når to eller flere interessenter har ønsker eller behov som ikke lar seg forene.
Interessenter: Betegnelse på grupper av personer og institusjoner som er viktige for en bedrift, for eksempel ansatte, kunder og långivere.

Internett: Et verdensomspennende data nettverk som er basert på webteknologi. Alle brukerne kan kommunisere gjennom tekst, bilder eller tale. Gir også tilgang til en mengde databaser fra hele verden.
Intern kontroll: Bedriftens egenkontroll av arbeidsmiljø, sikkerhet og miljøarbeid.
Investeringskalkyle: En beregning for å anslå lønnsomheten til en investering.
Investeringsutgift: Utbetalinger til kjøp av varige driftsmidler ved begynnelsen av levetiden.
IT: Informasjonsteknologi.

Kalkulasjon: Beregning. En priskalkulasjon er beregning av prisen på en vare.
Kalkulasjonsrente: Gir uttrykk for bedriftens krav til avkastning på sine investeringer (rentekravet)- Brukes blant annet i investeringskalkyler.

Kalkyle: Et oppsett for en beregning. Modell eller mai.
Kapital: Brukes i økonomien som betegnelse på en beholdning av økonomiske goder (eiendom, formue).
Kapitalvarer: Varer som ikke forbrukes med en gang, men som gir oss nytte over lengre tid, for eksempel bil, båt, motorsykkel, komfyr og kjøleskap.
Kaskoforsikning: Forsikring av bil eller båt, som dekker skade på selve gjenstanden.
Kausjon: En person (kausjonisten) påtar seg å stå ansvarlig for rett betaling av en annen persons gjeld.

Legg igjen en kommentar