Increase Your Financial Literacy: Understanding Common Economic Terms: K-K

Kid-nummer: Nummer som identifiserer betaleren og hva betalingen gjelder ved gireringer.
Kjøpekraft: Måles ofte som den mengde varer og tjenester vi kan få for pengene våre. Pengeverdi.
Kjøpers marked: Dersom tilbudet av en vare er større enn etterspørselen, kan kjøperen vanligvis stille krav, for eksempel om rabatt, for å gå med på en handel.
Kjøpsloven: Lov av 13. mai1988 om kjøp.

Konjunktur: Den rådende tendens i samfunnets økonomi. Vi bruker begrepene oppgangskonjunktur og nedgangskonjunktur om en felles variasjon i ulike økonomiske størrelser.
Konkurs: En ordning som går ut på å beslaglegge skyldnerens formue for å fordele den mellom dem som har penger til gode (kreditorene).

Konsumprisindeks: En tallstørrelse (prisindeks) som viser de gjennomsnittlige endringene fra måned til måned i prisene på varer og tjenester som norske husholdninger bruker. Disse prisendringene blir registrert av Statistisk sentralbyrå gjennom undersøkelser hos gjennomsnittsfamilier

Konto: Hjelpemiddel for registrering av forretningstilfeller i et regnskap.
Kontokolonner: Oppstilling der vi plasserer flere kontoer på en rekke.
Kontonummer: Alle kontoene har et nummer etter en fastsatt plan.
Kontoplan: En systematisk ordnet oppstilling over alle kontoene som en bedrift bruker i regnskapet sitt.
Kontoutdrag: Utskrift av en konto som viser inn- og utbetalinger og saldoen.
Kontrakt: En skriftlig avtale mellom to eller flere parter, der hver av partene påtar seg forpliktelser og oppnår rettigheter.
Kostnad: Forbruk av produksjonsfaktorer (ressurser) målt i kroner.
Kredit: Høyresiden av en konto.

Kreditere: Å føre et beløp på høyre siden av en konto.
Konsument: Den endelige forbruker.
Kreditor: Den som har penger til gode.
Kreditt: Utsettelse av betaling.

Kredittid: Tiden mellom kjøpet og det avtalte betalingstidspunktet
Kredittkjøpsloven: Lov av 21. juni1985 om kredittkjøp mv.
Kontantstrøm: En oversikt over innbetalinger og utbetalinger som et investerings prosjekt forårsaker i løpet av sin levetid. Begrepet brukes i investeringskalkyler.
Kredittkort: Et elektronisk lesbart kort som gir innehaveren rett til å kjøpe varer og tjenester på kreditt. Kan normalt også brukes til å ta ut kontanter.

Legg igjen en kommentar