Privatøkonomi – Vanlige Økonomiske Uttrykk og Begreper: K-M

Kredittverdig: Brukes om en person som blir innvilget et lån fordi evnen til å betale er god.
Kundefordringer: Kravet eller fordringen vi får på kunden når vi selger varer eller tjenester på kreditt.
Kurs: Prisen på et verdipapir. Valutakurs er for eksempel prisen på utenlandsk valuta. Aksjekurs er prisen på en aksje.
Kvantum: Mengde.

Kvittering: Skriftlig bevis på at kjøperen har betalt de varene eller tjenestene han har mottatt fra selgeren. Det er selgeren som skriver ut kvitteringen.
Livsløpsanalyse: En analyse av miljøvirkningene et produkt har gjennom hele sitt livsløp, fra utvinning av råmaterialer til avfallshåndtering.
Lønn: Godtgjørelse for arbeid.

Lønnskonto: En brukskonto i bank for lønnsmottakere.
Lønnskontolån: Lån som innvilges i form av overtrekk på lønnskontoen.
Løsøre: Betegnelse på andre formue gjenstander enn fast eiendom, for eksempel møbler, biler og TV. Løsøre er ikke personlige gjenstander som klær og sengetøy.
Likviditet: Evne til å betale til rett tid.

Likviditetsbudsjett: En oversikt over fremtidig betalingsevne.
Livskvalitet: Et samlet mål for alt som gir et positivt livsinnhold, for eksempel frihet, trivsel, utfoldelsesmuligheter og forholdet til andre mennesker.
Legitimere seg: Bevise at man er rette vedkommende. Førerkort, pass og bankkort med bilde blir blant annet godkjent som legitimasjon.

Leverandør: Det firmaet som leverer/ selger varer eller tjenester.
Leverandørgjeld: Gjelden vi får til leverandøren når vi kjøper varer eller tjenester på kreditt.
Levestandard: Et samlet mål for alt som har betydning for en persons eller gruppes velferd. I alminnelighet innskrenker man ofte begrepet til bare å gjelde til gangen på økonomiske goder. Da blir begrepet et uttrykk for en personens eller gruppens forbruksnivå, levemåte med tanke på tilfredsstillelsen av de materielle behov og den daglige komfort.

Mangel: Når leverte varer/tjenester ikke er i samsvar med det som er avtalt, kaller vi det i juridisk språk en mangel.
Marked: Den samlede etterspørselen etter varer og tjenester. De som opererer på markedet, er tilbydere (selgere) og etterspørrere (kjøpere). Ordet brukes også om et møtested for kjøper og selger (markedsplass).

Legg igjen en kommentar