Skatt og skattesystemet i Norge

Det er lenge siden at skattesystemet ble endret og verdien av gjeldsrentefradrag er redusert enn hva det var en gang i tiden.
Skattereglene har betydning for kostnadene ved å ha gjeld, fordi gjeldsrenter er fradragsberettiget ved beregning av en del av skatten. Det er verdien av rentene etter skatt som er det interessante. Det du betaler mindre i skatt, må derfor trekkes fra for å komme fram til det riktige bildet av rentekostnadene.

Vi skiller mellom to typer skatt: brutto- og nettoskatt. Brutto skatten beregnes av vår bruttoinntekt uten fradrag, mens netto skatten beregnes av vår nettoinntekt ener fradrag, bl.a. gjeldsrenter.

Hvorfor betaler vi skatt i Norge?

Vi ønsker alle at vi skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus.

Vi som bor i Norge har alle glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Dette koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Dette gjør vi ved å betale skatt.

Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale etter evne og motta ytelser når de trenger det.

De siste årene har bruttoskatten økt, mens satsene for beregning av nettoskatten er redusert. Verdien av gjeldsrentefradrag er dermed betydelig redusert, spesielt for høyinntektsgruppene. Maksimalverdien av gjeldsrentefradrag for høyinntektsgruppene er redusert.

Legg igjen en kommentar