Uprioritert gjeld

Har du gjeld og ingen formue, blir all din gjeld, med unntak av noen offentlige krav, å regne som uprioritert gjeld og dermed gjenstand for en dividendeberegning. Dividendeberegning er en forholdsvis fordeling av posten Tilfordeling kreditorer, beregnet etter gjeldens størrelse. Hvis vi forutsetter at gjeldsordningen går over fem år, og skyldner overholder gjeldsordningen, skal restgjeld etter fem år slettes i sin helhet. Det betyr at skyldneren er gjeldfri etter fem år.

Hvis vi endrer forutsetningen fra å leie bolig til å eie bolig, ville resultatet blitt noe annerledes. Status etter gjeldsordningsperioden slutt ville da være et boliglån til svarende den verdien boligen ble verdivurdert til ved inngangen av gjeldsordningsperioden. Det vil si et restlån tilsvarende omsetningsverdien pr. åpningsdato + 10 %. Gjeld som overstiger dette beløpet (uprioritert gjeld) og som ikke er nedbetalt med posten 171 fordeling kreditorer, skal slettes ved g slutt.

I begge disse eksemplene er formuen i utgangspunktet lik null. Dette forutsetter at boligen ved utgangen av gjeldsordningsperioden har samme omsetningsverdi som ved inngangen.

Legg igjen en kommentar