Villaforsikring og viktige sider ved denne type forsikring

Eksplosjon er definert som en plutselig trykkutløsning av luft, damp eller gass. I tillegg tas med forbrenning og annen kjemisk reaksjon. Det kan også være indirekte følger av sprengning med påfølgende steinsprut. Flytting- og lagringsutgifter dekkes når du må flytte på grunn av skade på boligen.
Skader av typer lynnedslag kan komme av direkte treff, eller indirekte. Elektriske apparater som skades på grunn av spenningsendringer erstattes. Matvarer i fryser dekkes ved det som kalles utilsiktede temperatursvingninger. I enkelte selskaper er det begrensninger på hvor mye som dekkes. Naturskader dekkes via en egen forsikring. En naturskade er skade som direkte skyldes en naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Forsikringen ordnes gjennom Norsk Naturskadepool. Premien er 0,25 promille av forsikringssummen, både av innbo og bygning.

Dette er dekninger som finnes i villaforsikringen.
Ansvar dekker det rettslige erstatningsansvar du kan pådra deg, enten direkte eller indirekte. Forsikringen gjelder alle i familien. Barna kan også bli erstatningsansvarlig for hva de gjør. For at du skal bli erstatningsansvarlig må skadeverket skyldes at du har opptrådt uaktsomt. Hvis skaden skyldes ren uflaks, som ikke du kan lastes for, er du ikke ansvarlig. Brannskader er definert som ild som kommer løs. Dette betyr ild som brenner der den ikke skal. Forsikringen dekker ikke svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.

Legg igjen en kommentar