Yrkesskadeerstatning Kalkulator

Her er kalkulatoren som regner ut hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.

Dersom noen blir skadet i arbeidet, blir skaden klassifisert som en yrkesskade. Da får vedkommende bedre ytelser fra folketrygden enn om skaden ikke anses som yrkesskade. I tillegg får skadelidte erstatning fra yrkesskadeforsikringen.

Bestemmelsene om yrkesskadedekning er inntatt i Folketrygdlovens kapittel 13. Formålet med folketrygdens og yrkesskadeforsikringens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem (§ 13-1). Og i § 13-2 er det henvist til de av lovens øvrige bestemmelser som gir særfordeler på forskjellige områder for den som blir utsatt for en yrkesskade.

Du skal her vite at en arbeidstager kan kreve erstatning for:

1. Tap og påførte utgifter frem til oppgjørstidspunkt. Dette kan være tapte lønnsinntekter og andre merutgifter som ikke dekkes av det offentlige (for eksempel behandlingsutgifter og egenandeler).
2. Fremtidige årlige merutgifter som skaden forårsaker. Dette kan for eksempel være medisinsk behandling.
3. Tap i fremtidig erverv. Dette er erstatning for fremtidig inntektstap.
4. Ménerstatning (medisinsk invaliditet).
5. Ved død. Erstatning til ektefelle/samboer, barn under 20 år, og eventuelt andre som blir forsørget.

Kalkulatoren regner ut hva du får under punktene to til fem. Det første punktet må beregnes særskilt. De andre punktene har gitte regler for hva du får i erstatning.

Klikk her for Yrkesskadeerstatning Kalkulator

Legg igjen en kommentar